Hva ledere sier

Leder Barneverntjenesten Sør-Helgeland Lill-Mari Lande:
"Prosessveiledning vurderer vi som svært viktig for tjenesten. Samlingene som har foregått over en periode på 2 1/2 år har gitt rom for å løfte og lande problemstillinger i en viktig omstillingsfase. Veileder har hjulpet oss til å bli samlet som en tjeneste. Ved bruk av verktøy og metoder har veileder lagt til rette for alle til å bli sett og hørt i forhold til viktige tema for tjenesten: Felles fokus, samhandling med andre, skape ett godt arbeidsmiljø og håndtering av stress og sårbarhet. Gruppa som har deltatt har vært imellom 15 og 20 personer. "


Ledergruppe Bufetat, område Trondheim v/ Anne Lene Tjeldflåt:
"Mai Antonsen har vært veileder for en ledergruppe på 4 ledere siden september 2011, ( fremdeles veileder januar 2015) Veiledningens hovedmål har vært lederstøtte. Temaer vi jobber med er: Hvordan skape god dialog/kommunikasjon imellom leder og ansatte ved enheten. Hvordan stimulere til godt barnevernfaglig arbeid i ansatte gruppa. - Personalspørsmål.
Hyppighet 2 1/2 time 1 gang pr måned.
Metodene som brukes i veiledningen kalles aksjonsteknikker og fungerer godt i prosesser for utvikling, adferd og holdningsendringer.
Mai Antonsen er en veileder som skaper trygghet og god atmosfære i gruppa, noe som er svært betydningsfullt når en skal jobbe med vanskelige spørsmål. Hun bidrar til at den enkelte får økt forståelse og utvidet sitt handlingsrom for hvordan gå videre. På denne måten bidrar hun til trygge ledere."

Orkdal Barnevernsenter v/ Hilde M. Eriksen:
"Veiledningen har foregått 3 timer 1 gang pr måned over 6 år og har vært rettet mot miljøpersonalet. Noen punkter som gruppa sitter igjen med etter veiledningen:
  • Positiv erfaring med rollespill som metode for å sett oss inn i barnas situasjon og se ting fra flere perspektiv.
  • Nyttig jobbing med gruppesammensetning og dynamikk.
  • Konkrete faglige hjelpemidler/arbeidsmetoder som kan brukes
  • Positivt pusterom i en hektisk hverdag med muligheter for å lufte tanker og frustrasjoner og å hente støtte fra hverandre."
Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset
v/ Mildrid Valvik, psykologspesialist:
Veiledning i multifamiliegrupper
Mai Antonsen har det siste året veiledet et tverrfaglig terapeutteam ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser i Bodø. Det tverrfaglige teamet leder multifamiliegrupper for familier som har et familiemedlem med en alvorlig spiseforstyrrelse. I gruppene deltar hele familien og den som har spiseforstyrrelse. Det er til sammen 6-8 familier som møtes i 3- og 2-dagers samlinger over ett år, til sammen 6 samlinger.
Det er en krevende jobb å lede disse gruppene hvor det ofte kan bli høy emosjonell temperatur. Gruppelederne må ha kompetanse innen både gruppe- og prosessledelse, familiearbeid og innen spiseforstyrrelsesbehandling. Det er også nødvendig at multifamilielederne fungerer som et godt samarbeidende team.
Det har i veiledningen med Mai Antonsen blitt fokusert på hvordan teammedlemmene samarbeider, hvilke roller og ressurser de ulike lederne har og hvilken prosess teamet går gjennom fra oppstart til avslutning av en multifamiliegruppe. Det har også blitt drøftet enkeltsaker og reflektert rundt hvordan en kan hjelpe den enkelte familie.
Terapeutteamet har vært svært godt fornøyd med veiledningen Mai Antonsen har gitt.
 
MaiA drives av registrert psykoterapeut, psykodramaregissør og sosionom Mai Antonsen